Het is nu twee weken geleden dat onze mooie Corneliuskerk door brand is getroffen. Tijd om van de schrik te bekomen, hebben we ons nog niet gegund. Daags na de brand zijn we direct begonnen om alles in gang te zetten om verdere schade te voorkomen, de brandresten op te ruimen en beginnen na te denken over de wederopbouw.

Voor dat we hier een verdere toelichting op geven, willen we eerst vermelden dat we zeer dankbaar zijn aan de brandweer dat de zij de kerktoren, pastorie en de andere aan de kerk verbonden ruimten hebben kunnen besparen. Ook veel dank aan de vele vrijwilligers die zich inzetten in en rond de kerk. Zo is met vereende krachten de elektra in de kerktoren inmiddels weer aangesloten. De klok loopt weer, het kruis is 's avonds weer verlicht en de klokken kunnen weer geluid worden.

Ook willen we graag onze dankbaarheid uitspreken aan onze verzekeringsmaatschappij, Pronk Bouw, Dolmans en Vanwaarde, van wie we veel steun en medewerking krijgen. Geruststellend is vastgesteld dat alles goed verzekerd is. Pronk Bouw heeft direct veel menskracht en materiaal ingezet om verdere schade te voorkomen. Zo zijn er steigers gebouwd aan de noord- en zuidzijde van de kerk, om mogelijke instorting van de transcepten te voorkomen. Ook staat al dagenlang een telekraan bij de kerk waarmee medewerkers van Pronk Bouw alle loszittende brandresten van het dak verwijderen. De verwachting is dat dit volgende week klaar zal zijn. Het verder verwijderen van het verbrande dak kan dan van binnenuit gedaan gaan worden. Ondertussen zijn medewerkers van de firma Dolmans druk bezig binnen in de kerk alles veilig te stellen, op te ruimen en schoon te maken. Het vervuilde en beschadigde interieur van de kerk wordt naar een opslagplaats in Alkmaar gebracht waar dit geconditioneerd gereinigd zal worden.
De firma Vanwaarde heeft zich ontfermd over de kunstcollectie van de kerk en de andere zeer waardevolle bezittingen. Zij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken en herstellen hiervan.
Het kerkorgel heeft veel waterschade opgelopen en is al deels gedemonteerd en zal nog verder uit elkaar gehaald worden. Op een externe locatie zal getracht worden alle onderdelen langzaam en voorzichtig te laten opdrogen. Pas daarna kan worden vastgesteld of het monumentale orgel beschadigd is en zo ja, hoe ernstig deze beschadiging is.

Van menig parochiaan krijgen we nog weleens de vraag of er al meer bekend is over de oorzaak van de brand. Hier wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Het kan nog wel even duren alvorens hier meer duidelijk over is.

Komende week komt hulpbisschop Mgr. J. Hendriks op bezoek. De parochieraad en het kerkbestuur zullen hem bijpraten over de stand van zaken en hopelijk kunnen we dan ook met het Bisdom het proces in gang gaan zetten om tot een spoedige wederopbouw van onze Corneliuskerk te komen.

de Parochieraad