Via de parochiebladen bent u de afgelopen tijd op de hoogte gehouden van de voortgang van de bestuurlijke fusie tussen de parochies van Akersloot, de Egmonden en Heiloo. Onlangs heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt, zijn definitieve beslissing genomen: per 1 januari aanstaande is de fusie juridisch een feit.

Deze beslissing van de bisschop is neergelegd in een officieel decreet, dat bekend gemaakt moet worden in alle parochies. De bisschop omschrijft in dat decreet waarom hij een fusie noodzakelijk acht en vermeldt dan, onder andere, de al langer bestaande samenwerking tussen de pastores en de besturen en het verzoek van de pastores en de besturen om tot samenvoeging over te gaan. Ook zegt hij dat dit geheel in de lijn ligt van het algemene beleid van het Bisdom. Tevens vermeldt de bisschop dat hij per 1 januari 2015 een bestuur zal benoemen voor de nieuw ontstane parochie.

Volgens het kerkelijk recht kunnen belanghebbenden bij de Bisschop vragen om herroeping of verbetering van dit decreet. Dat moet gebeuren binnen tien werkbare dagen.

Ten slotte vermeldt de bisschop ook de naam van de nieuwe parochie.
Die zal zijn “R.K. parochie Bron van levend water”.

Voor een goed begrip vermeld ik hierbij dat elke kerk in iedere woonplaats gewoon de eigen naam blijft dragen.

De volledige tekst van het decreet is hier [1.015 KB] te lezen.

Namens het bestuur van de Willibrordusparochie,
Pastor Herman Helsloot