Wat staat ons als geloofsgemeenschap van de parochie Bron van Levend Water voor ogen?

Ons visioen is het om een geloofsgemeenschap te zijn die het Evangelie van Jezus Christus wil beleven en waarmaken in onze eigentijdse samenleving. Centraal in dit evangelie staat dat alle mensen kinderen zijn van God, de Vader van Jezus Christus, die van ons houdt en ons uitnodigt op onze beurt ook van anderen te houden.
Dit Evangelie van Jezus willen wij niet voor onszelf houden, maar het uitdragen in de maatschappij waarin wij leven. Wij willen geen gesloten gemeenschap zijn, want de kerk is geen doel in zichzelf. Wij willen blijven luisteren naar Jezus oproep om te werken aan Gods Koninkrijk en dat ook proberen in de praktijk te brengen.

Ons visioen is het om een aantrekkelijke geloofsgemeenschap te zijn, een open herberg waarin velen zich thuis zullen voelen, zich serieus genomen voelen en weten dat zij met hun vragen en behoeften hier terecht kunnen.
Onze droom is het een gemeenschap te zijn, waarin mensen elkaar echt willen ontmoeten en een deel van hun levensweg samen willen gaan. Een plek, waar mensen zich thuis voelen, lief en leed wordt gedeeld en waar het niet gaat om ‘moeten’, maar om ‘mogen’.

We weten dat wij leven in een krimpende kerk, die niet meer een centrale plek inneemt in de maatschappij; wij weten dat er minder betrokken parochianen zijn, minder vrijwilligers en minder pastores.
Wij weten ook dat mensen soms voor een bepaalde periode of voor één bepaalde activiteit zich betrokken weten bij de gemeenschap.Niet iedereen zal op een even intensieve manier bij de geloofsgemeenschap betrokken zijn, maar ook zij die zich partieel betrokken weten mogen zich volwaardige leden weten van de gemeenschap.
Ons visioen is het om juist voor deze partieel of tijdelijk betrokken mensen, vieringen en activiteiten te ontwikkelen, waarin zij zich aangesproken voelen door het evangelie van Jezus en hun geloof en vertrouwen in God kunnen voeden. Ons visioen is het een platform te bieden aan allen die zoeken naar zingeving en geloofsverdieping, aan hen die zoeken naar vrede en gerechtigheid.

Ons visioen is het om, in ieder geval op de Dag des Heren, samen te komen om de maaltijd van Jezus, de eucharistie, te kunnen vieren. In deze vieringen moet de kwaliteit voorop staan, zowel in de in de teksten, de gebeden en de verkondiging, als in de liederen en de muzikale begeleiding.
Ons visioen is het dat er ook andersoortige vieringen ontwikkeld worden, waarin met namen kinderen, jongeren en jong volwassenen zich thuis kunnen voelen. Ons visioen is het om een plek te hebben waar mensen in stilte kunnen bidden en een kaarsje opsteken.
Ons visioen is het om op allerlei manieren bijeenkomsten te organiseren waardoor mensen zich kunnen verdiepen in hun geloof in God en Jezus Christus,en zo geïnspireerd worden voor het leven van elke dag.

Ons visioen is het om ons ook daadwerkelijk in te zetten voor de het realiseren van Gods Koninkrijk. Wij willen dat doen door zorg een aandacht voor mensen die het niet gemakkelijk hebben in onze samenleving, zowel dichtbij als veraf. Wij willen ons aansluiten bij groepen en organisaties die zich inzetten voor zieken, ouderen , gehandicapten en allochtonen in onze samenleving . Wij willen een fonds hebben waardoor mensen geholpen worden die financieel in de problemen zijn gekomen. Ook willen wij aandacht hebben voor missie, ontwikkeling en vrede.

Ons visioen is het om onze bestaande gebouwen in stand te houden door voldoende financiën én vrijwilligers te hebben om al onze taken te vervullen.

Pastores, bestuur en locatieraden parochie Bron van Levend Water