MOV-HALE

Deze parochiale werkgroep is actief op gebied van Missie Ontwikkeling en Vrede, voor de noden van mensen veraf, o.a. in het zuidelijk halfrond. De werkgroep richt zich daarbij tot de hele parochie, want aandacht voor deze zaken is immers een opgave voor ieder, die zich christen noemt. Ieder jaar organiseert de werkgroep een ‘speerpunt’, een actie voor de hele parochie zoals een themaviering in verschillende kerken, een fietstocht of een filmavond.

Een greep uit de andere aktiviteiten:
- Organisatie Advents-aktie.
- Organisatie Vasten-aktie, keuze, vormgeving en liturgie voor een
projekt in de Derde Wereld
- Stimuleren verkoop produkten van de wereldwinkel
- Verzorgen van collecten voor andere MOV-doelen en publicaties in de parochiebladen
- Uitwisselen ideeën voor MOV-akties tussen de verschillende locaties.
- Ondersteunen Schoenendoosactie in oktober

ParochiŽle Caritas Instelling (PCI)

Doelstelling:
Vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dit door aandacht te wijden aan concrete behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
Bijdragen: Rabobank rekeningnummer 327062401 t.n.v. PCI
De PCI ondersteunt ook verschillende diaconale acties zoals kledinginzameling voor inloophuis De Kloof tijdens de Advent, inzameling voor de Voedselbank op Witte Donderdag, Vredesmaaltijd voor vluchtelingen georganiseerd door Vluchtelingenwerk Heiloo.

Ontmoetingspastoraat

Sinds 1987 brengen de leden van deze Werkgroep bezoeken aan parochianen. Aanvankelijk werden met name diegenen bezocht die 75 jaar en ouder waren, nu komen ook andere doelgroepen in beeld. De werkgroep telt 3 leden. Adressen komen uit het ledenbestand. Ook wordt de lijst met overledenen doorgenomen en wordt nabestaanden gevraagd of bezoek wenselijk is. Elke zes weken komt de groep bijeen, mediteert een uur of oefent zich praktisch in gespreksvoering e.d. . De pastor bereidt dit voor en leidt de vergaderingen. Adressen worden uitgewisseld en een datum voor de volgende keer afgesproken.

Ziekenzondag

Op Hemelvaartsdag worden ouderen en zieken in staat gesteld de viering te bezoeken door hen met auto’s te halen en thuis te brengen. Na de viering wordt een gezamenlijke maaltijd gehouden in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, die door de werkgroep wordt voorbereid en verzorgd.

Ziekentriduüm

Deze werkgroep onderhoudt contact met de werkgroep Ziekentriduüm van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood en begeleidt de mensen die daar heen gaan. Samen met pastor Helsloot worden de vieringen van deze dagen voorbereid.

Lourdesgroep Heiloo

Deze groep organiseert elk jaar in de maand mei een bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart moet voor iedereen mogelijk zijn; jong en oud, ziek of gezond en ook voor financieel minder draagkrachtigen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken hebben wij 200 donateurs. Er gaat een aantal vrijwilligers mee. Zij zetten zich in voor mensen die moeilijk ter been zijn en duwen hun leenrolstoel. Ook hebben zij een luisterend oor. Voor meer info zie: www.lourdesgroepheiloo.nl