EEN PAROCHIE

Een parochie is een bepaalde gemeenschap van katholieken, in een bisdom duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van een bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt (cf. canon 515.1 CIC).

DE PASTOOR

De pastoor neemt in een parochie een centrale plaats in. Hij is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Aan hem is de pastorale zorg over de parochie toevertrouwd. Uit dien hoofde is hij de leider van het pastoraal team. Hij is voorts de bewaarder van de kerkelijke registers in de parochie. In de parochie ‘Bron van Levend Water’ zal hij zijn bestuurlijke voorzitterstaken, zoals te doen gebruikelijk is, overdragen aan de vice-voorzitter van het parochiebestuur.

HET PAROCHIEBESTUUR

Het kerkelijk wetboek omschrijft doel en taak van het parochiebestuur als volgt:Het kerkbestuur -ook te noemen het parochiebestuur- bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

DE LOCATIERAAD (LR)

De Locatieraad bestaat uit minimaal drie parochianen die gezamenlijk zorg dragen voor de praktische gang van zaken binnen de lokale geloofsgemeenschap, in dit geval binnen de geloofsgemeenschap H. Willibrordus te Heiloo. De locatieraad is belast met het concrete –dagelijkse- toezicht en onderhoud van kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. Het betreft hier vooral uitvoerende en ondersteunende taken, waarvoor een eigen budget beschikbaar is. Bovendien ziet de locatieraad toe op het goed functioneren van de verschillende werkgroepen ter plaatse en verricht alle werkzaamheden die nodig zijn voor het goed functioneren van de lokale geloofsgemeenschap.

De plaatselijke geloofsgemeenschap (locatie) moet daadwerkelijk de eigen dagelijkse gang van zaken kunnen regelen en organiseren. Daartoe stelt de locatieraad jaarlijks een begroting op voor de eigen locatie. Deze begroting wordt, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in de totale begroting van de parochie. Eenmaal goedgekeurd zal de locatieraad, binnen het kader van de begroting, de noodzakelijke uitgaven kunnen doen. De opbrengst van de jaarlijkse kerkbalans zal voor een belangrijk deel aan de eigen geloofsgemeenschap worden besteed.

Daarnaast kan de locatieraad het tot haar taak rekenen om ‘oog en oor’ te zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden. In overleg met de lokale pastor kan de locatieraad enkele pastorale taken op zich nemen of een pastorale werkgroep vormen onder regie van het pastorale team van de parochie.

Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen het parochiebestuur en de diverse locatieraden teneinde de begroting en jaarrekening te bespreken. Bovendien wordt steeds bezien of de vitaliteit van de onderscheiden locaties voldoende gewaarborgd blijft. Of er maatregelen noodzakelijk zijn om deze vitaliteit te bevorderen.

HET PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team zal, met de pastoor-moderator als primus inter pares, in collegiaal verband moeten samenwerken. Het is aan dit team om met elkaar een goede taakverdeling af te spreken. Daarbij is het denkbaar dat elk lid specifieke aandachtsvelden in zijn takenpakket krijgt. Los daarvan wordt voor elke locatie een pastor aangewezen tot wie de leden van de lokale geloofsgemeenschap zich kunnen wenden voor de dagelijkse pastorale zaken.

PAROCHIALE EN LOKALE WERKGROEPEN

In de Parochie Bron van Levend Water zijn verschillende parochiale werkgroepen actief. Daarnaast kent iedere lokale geloofsgemeenschap haar eigen werkgroepen. Deze groepen behartigen de liturgische, catechetische, diaconale en gemeenschapsvormende activiteiten en belangen binnen de vijf locaties.