Informatie over het VormselWaarom Vormsel?

Wie kan dit beter beantwoorden dan de vormelingen zelf?
Renée: Omdat ik zelf wilde beslissen om bij de kerk te horen, niet mijn ouders, maar ikzelf.
Nina: Omdat ik zelfstandiger wilde worden, ik wil zelf mijn eigen keuzes maken.
Christian: ik dacht ‘je moet in je leven, als je ooit eens in de problemen komt, op iemand kunnen vertrouwen en ik hoop dat dat God is.’
Met andere woorden: jullie zijn op een leeftijd gekomen waarop jullie zelf een besluit kunnen nemen of je bij de Rooms Katholieke Kerk wilt horen of niet. Om deze keuze voor jezelf, maar ook voor God duidelijk te maken, kun je je laten vormen.

Betekenis van het Vormsel

Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.
Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.
Bij het zalven wordt er gezegd dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Het ritueel van het Vormsel

Het Vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt de bisschop de vormeling de handen op en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie.
Als je iemand de hand op de schouder legt, zeg je dat hij of zij of jou kan rekenen. De handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De zalving met olie is om je kracht te geven en om je te tekenen met de Geest van God.

Eén van de zeven sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten. Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

Aanmelding voor het Vormsel

Alle ouders van jongeren die hun Eerste Communie in onze locatie hebben gedaan, krijgen als ze in de brugklas zitten, een uitnodiging om op de informatieavond van het Vormsel te komen. Op deze avond kunnen je ouders jou aanmelden voor het Vormsel, als je dit ten minste zelf ook graag wilt.
Andere ouders kunnen de informatie over deze avond lezen in de Communicatie.Voorbereiding op het Vormsel

De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit ongeveer negen avonden in het Willibrordushuis naast de Willibrorduskerk. Op deze avonden wordt er gepraat over verschillende onderwerpen en worden er een aantal activiteiten in spelvorm gedaan. Iedere avond heeft een ander thema. Deze thema’s hebben te maken met het leven, dus ook met godsdienst. We doen de voorbereiding met alle vormelingen uit alle 5 locaties van de parochie Bron van Levend Water. Een aantal voorbereidings-momenten doen we tevens samen met vormelingen uit de Cornelius parochie Limmen. Tijdens de voorbereiding gaan we een dag uit naar de St. Bavo Kathedraal in Haarlem. In juni komen daar alle vormelingen uit het bisdom Haarlem bij elkaar om samen een dag lang een, speciaal voor hen bedacht, programma te beleven. In mei of juni word je in een feestelijke viering gevormd. Na het Vormsel wordt er nog een napraatavond georganiseerd.

Voorwaarden

Aan het Vormsel zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat je gedoopt bent en eerste communie hebt gedaan. Aan je ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het werkboek, de Bavo-dag en andere kosten die worden gemaakt.

De inschrijving

Na de voorbereidingen, het Vormsel zelf en de napraatavond wordt de datum van het Vormsel bijgeschreven in het reeds bestaande ledenbestand.Belangrijke data

De informatie-avond voor de ouders wordt meestal in februari gepland.
De 9 bijeenkomsten voor de vormelingen vinden plaats op donderdagavond in het Willibrordushuis naast de kerk. Je kunt de exacte data raadplegen in de Communicatie. De Bavo-dag is meestal op een zaterdag in juni.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het locatiesecretariaat.